Read Time:1 Minute, 57 Second

จับตามองกันให้ดี!! วิกฤตทางธรรมชาติเริ่มมีสัญญาณเตือน หลังยุโรปเจอปัญหาอากาศแล้งผิดปกติ 

อากาศแล้งผิดปกติ ที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตกาลที่เกิดขึ้นมา เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ จากโลกที่ร้อนขึ้นมา ในรูปแบบต่างๆ ที่พบได้ในไทยขณะนี้จะเป็นฝนตก น้ำท่วม น้ำป่า ธารน้ำแข็งเริ่มที่จะละลายมากแล้ว โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน จนทำให้หลายประเทศต้องมาเผชิญกับความเสียหาย จนทำให้อดคิดไม่ได้เลยว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้ว ที่ต้องเฝ้าระวังกันให้ดี แล้วตอนนี้ยุโรปต้องมาเผชิญถึงปัญหาอาการที่แล้งมาก จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กันต่อไป  ติดตามรายสถานการณ์ อากาศแล้งผิดปกติ   ในสถานการณ์ตอนนี้ ที่ต้องบอกเลยว่าทางประเทศจีนทางตอนใต้ ที่ต้องมาเผชิญกับคลื่นความร้อน ที่ถือว่ารุนแรงมาก แล้วฝนไม่ตกลงมาด้วย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นการผลกระทบในหลายส่วนมาก...