Read Time:2 Minute, 14 Second

ด่วนมีการ ออกหมายจับ16แกนนำ

ออกหมายจับ16แกนนำ จากช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาที่เราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองกันอย่างใกล้ชิด การเมืองในประเทศของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แล้วฝั่งไหนที่จะสามารถเสนอแนวคิดและเป็นที่ยอมรับมากกว่ากัน ซึ่งตอนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน หรือจะมีฝั่งที่ 3 ตามมาด้วยก็ไม่รู้ฝั่งแรกก็คือฝั่งที่ ต้องการประชาธิปไตยและต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออก แล้วต้องมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฝั่งที่สองก็คือฝั่งทางรัฐบาลและฝั่งที่ 3 ที่เหมือนจะออกมาก็คือ ฝั่งที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งตอนนี้มี 3 กลุ่มที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ฝั่งที่มีการตั้งการชุมนุมและดูเหมือนว่าจะมีคนเข้าร่วมมากที่สุดก็น่าจะเป็นฝั่ง ของคณะราชที่ได้มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือนายกรัฐมนตรีลาออกนั้นเอง ต้องการให้แก้ไขกฎหมาย รัฐธรรมนูญบางข้อให้มีการเปลี่ยนแปลง ได้มีการ...