Read Time:2 Minute, 21 Second

กรุงปารีส ประกาศแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินจาก เชื้อโคโรนาไวรัส

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศแจ้งเตือนการระบาดของ เชื้อโคโรนาไวรัส เป็นภาวะฉุกเฉิน  โดยจะทำการสั่งปิดบาร์ทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป หลังจากที่มีอัตราการติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่อง             เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประเทศฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้ติด เชื้อโคโรนาไวรัส จำนวน 1 หมื่นกว่าราย ทำให้เกิดการประกาศภาวะฉุกเฉินในปารีส ซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินจะถูกบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ อัตราการติดเชื้อในท้องถิ่นสูงเกินกว่า 250 ต่อ 100,000 คน หรือประมาณ 30% ขึ้นไป...