Read Time:2 Minute, 4 Second

ภาวะเงินเฟ้อ ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย แก้ไขได้ยากจริง ?

ภาวะเงินเฟ้อ หรือที่จะเรียกกันว่า Stagflation เป็นศัพท์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาแล้วในปี 2565 ไม่ได้แค่เงินเฟ้ออ่อนๆเท่านั้น แต่เป็นการที่ทางธนาคารกลาง ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา จนกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้น ที่เงินได้เฟ้อสูงขึ้นมาก ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอยู่ในหลายๆประเทศ ต้องมีการดำเนินการและแก้ปัญหากันต่อไป จนต้องมีการติดตามสถานการณ์เช่นนี้กันอย่างใกล้ชิด  ติดตามสถานการณ์ ภาวะเงินเฟ้อ ในสถานการณ์ตอนนี้เป็นสภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตช้า ทำให้อัตราของการที่ได้จ้างงานนั้นมีการลดลง ประชาชนตกงานมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจากการที่เงินเฟ้อสูง เศรษฐกิจมีความซบเซามาก ความล้มเหลวในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาได้ ในสาเหตุที่เกิดปัญหานี้ทางนักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวถึงประเด็น จากนโยบายทางการเงินทางด้านธนาคารกลาง เกิดความผิดพลาดขึ้น รวมไปถึงนโยบายการคลังเกิดความผิดพลาดร่วมด้วย...