Read Time:2 Minute, 5 Second

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พระสงฆ์ หมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีน covid

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยและให้สัมภาษณ์ว่า พระสงฆ์ หมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีน covid เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 ในสำนักสงฆ์ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเขตปริมณฑลหรือเขตกรุงเทพฯจะต้องมีการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ผู้คนมากๆในสำนักสงฆ์นั่นเองซึ่งมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิค 19 อนุชาเผย พระสงฆ์ หมื่นรูปได้รับการถวายวัคซีน covid เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน...