Read Time:1 Minute, 51 Second

เมื่อเริ่มเข้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีด่านตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีในวันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง 15 เมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยนั่นเอง ทุกคนต่างล้วนเดินทางไปหาคนที่ทุกท่านรักและครอบครัวของทุกท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลาเส้นทางการเดินทางนั้นมีด่านตรวจความปลอดภัย ซึ่งเป็นการตรวจเช็ค ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีด่านตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดเส้นทาง เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับยังภูมิลำเนาหรือท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งยังมีการตรวจเช็คเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วไม่ขับรวมถึงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อีกด้วย ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีด่านตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดเส้นทาง 13 เมษายน 2564 ถึง 15 เมษายน 2564 เทศกาลสงกรานต์มีด่านตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งตรวจเช็คใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นช่วง...