Read Time:1 Minute, 50 Second

จับตามองกันให้ดี!! การส่งออกของไทยในปี 65 ต่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลก

การส่งออกของไทยในปี 65 เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจะต้องจับตามองกันเลยทีเดียว เนื่องจากว่ามีสงครามรัสเซีย และยูเครนเกิดขึ้นมา ทำใหตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มส่งผลกระทบเกิดขึ้นมากับไทย ในด้านการส่งออกในเดือนถัดไป จนต้องมีการต่อสู้ผ่านท่ามกลางวิกฤตินี้ใปให้ได้ ติดตามสถานการณ์ การส่งออกของไทยในปี 65 ในด้านของการส่งออก เรียกว่าสินค้าของทางประเทศไทย ในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกในปี 65 มีการขยายตัวเกิดขึ้นมาต่อเนื่องมาก เพราะว่ามีการฟื้นตัวจากเดิมในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงทางด้านการค้าของโลกด้วย แล้วยังไม่พอเท่านั้นมีประชาชนที่ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นด้วย และยังมีการผ่อนปรนถึงมาตรการด้วยในประเทศต่างๆในโลก แล้วยังมีโรงงานบางพื้นที่ ที่ไม่มีการผลิตชั่วคราว...