Read Time:1 Minute, 56 Second

เศรษฐกิจไทยซบเซาหนัก เตรียมพร้อมแล้วลด GDP ในปี 2022 นี้

เศรษฐกิจไทยซบเซาหนัก ที่จะเห็นได้ชัดเจนมากในช่วง 1-2 ปีที่ได้มีการผ่านมานี้ ภาคธุรกิจ ภาคทางด้านการท่องเที่ยว ต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ทำให้ทางสถาบันการเงินของประเทศไทย และของต่างประเทศ ที่ได้มีการประเมินถึงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้กันขึ้นมา มีแนวโน้มเดียวกันที่เกิดการปรับลดตัวลงของค่า GDP ขึ้นด้วย จนต้องมีการติดตามถึงสถานการณ์กันในขณะนี้ ติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจไทยซบเซาหนัก ทางธนาคารโลกที่มีการเตรียมความพร้อมแล้ว ในการปรับลดคาดการณ์ของการเติบโตในระบบเศรษฐกิจของไทย ที่ได้มีการกล่าวถึง GDP ของไทย จะมีการขยายตัวลดลงไปจากเดิม เหลือเพียงแค่ 2.9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น...